top of page

Škola Lípa se představuje

malá škola s VELKÝM srdcem

Základní škola Lípa funguje od školního roku 2019/2020 jako komunitní škola. Děti se zde scházejí k denní výuce a vyučuje

je zkušený pedagog. Od školního roku 2021/2022 má Základní škola Lípa, z.s. již schválenou žádost o zařazení do rejstříku škol

a školských zařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Škola je tvořená pouze ročníky prvního stupně ZŠ s kapacitou

30 žáků. Třídy jsou věkově heterogenní.

 

Základní koncepcí vzdělávání je rozvoj přirozené vnitřní motivace a podpora individuálních potřeb dětí využitím rozmanitých vzdělávacích postupů, metod a forem výuky.

Ve vyučování se využívají efektivní metody – výuka v blocích podle potřeby žáků a učitele, skupinová práce, práce s chybou,

diskusní metody, komunitní kruh, projektová výuka, vyučování

v přírodě, badatelsky orientovaná výchova, metody kritického myšlení, zážitkový den atd. Škola současně čerpá a v praxi využívá lesní pedagogiku, koncepci Respektovat a být respektován, Montessori pedagogiku, matematiku podle profesora Hejného, genetickou metodu čtení a Etickou výchovu.

 

lípa_pilíře.png

Děti jsou vedeny k sebepoznání a sebeúctě, respektu ke druhým a okolnímu prostředí.  Velký důraz je kladen

na výchovu sociálních kompetencí prostřednictvím Etické výchovy.

 

Při výuce se využívají metody formativního hodnocení, jehož nedílnou součástí je sebehodnocení a vzájemné hodnocení žáků, kteří se učí bez porovnávání ocenit dosažené úspěchy své i svých spolužáků.

 

V naší škole neznámkujeme. Na vysvědčení děti dostávají slovní hodnocení, které poskytuje reflexi dítěti i celé rodině za uplynulé pololetí. Slovní hodnocení má vzhledem k obsáhlosti větší vypovídající hodnotu, než pouhá známka.

 

Pedagog  je  pro děti spíše průvodce vzděláváním, který  podporuje samostatnost dětí, jejich individualitu

a nezávislost (např. na hodnocení, odměnách). Snaží se vnímat aktuální úroveň a možnosti dítěte a přiměřeně rozvíjet jeho potenciál. 

 

Učivo je co nejvíce integrováno do tematických celků umožňujících pochopení souvislostí. 

Důraz je kladen na uplatňování mezipředmětových vztahů.  

 

Samozřejmostí je častá výuka v přírodě. Okolní příroda je další učebnou, ve které se děti v přímém kontaktu učí nejen znalostem, ale především vztahu k přírodě a její ochraně. Bonusem je pak možnost zdravého pohybu venku nejen

za pěkného počasí. 

 

Důležitou součástí školy a partnerem při výuce jsou rodiče, kteří se podílí na vytváření prostředí školy a přijímají spoluzodpovědnost za rozvoj dítěte. To přináší důležitý prvek sounáležitosti rodiny a školy.

 

 

Proč název Základní škola LÍPA – malá škola s velkým srdcem?

 

Přejeme si, aby se škola stala stabilní a silná jako je tento strom. Přejeme si, aby srdčité listy lípy připomínaly nadšení

a lásku rodičů, pedagogů a dětí pro tuto školu. Nechť se stane harmonický vztah rodiny a školy trvalým odkazem Základní školy LÍPA.

bottom of page