top of page

Povinně zveřejňované informace

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU
K INFORMACÍM, V PLATNÉM ZNĚNÍ
 
Název

Základní škola Lípa, z. s.

 
Důvod a způsob založení

Škola vznikla z iniciativy rodičů, kteří si přáli vzdělávat děti v laskavém prostředí s důrazem na respektování

individuálních potřeb dětí. Škola byla zřízena ve formě spolku.

 
Organizační struktura

Škola má právní formu spolku. Statutárním orgánem spolku je jeho předseda.

Dalším statutárním orgánem školy je její ředitel.
Za školu právně jedná ve všech věcech předseda spolku nebo ředitel školy.

Ve škole dále pracují pedagogičtí zaměstnanci školy – pedagogové a vychovatel, a nepedagogičtí zaměstnanci školy –administrativní síla, mzdová pracovnice, uklízečka.

Dalším nepostradatelným článkem jsou všechny školní rodiny, které se do chodu školy zapojují svými rozličnými dary.

Kontaktní spojení

Adresa: Jihlavská 635, Velká Bíteš 595 01

E-mail: info@skola-lipa.cz

Tel.: + 420 608 536 282 (ředitelka školy)

ID datové schránky: 3tijrs4

Webové stránky: https://www.skolalipa.info

číslo účtu školy/kód banky: 2401943156/2010

IČO: 09914889

 
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž škola zejména jedná a rozhoduje

Zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon, v platném znění.

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění.

VYHLÁŠKY KE ŠKOLSKÉMU ZÁKONU:

  • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění.

  • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.

  • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění.

  • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění.

  • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění.

 
Dokumenty (seznam hlavních dokumentů)
  • Školní vzdělávací program

  • Školní řád a pravidla hodnocení

  • Vnitřní řád školní družiny

 
Žádosti o informace

Žádosti o informace můžete podat osobně v kanceláři školy, písemně na adresu školy, případně na mail školy: info@skola-lipa.cz.

Škola poskytne informace v souladu se žádostí nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

 
Příjem stížností a dalších podání

Stížnosti můžete podat osobně v kanceláři školy, písemně na adresu školy, případně na mail info@skola-lipa.cz.

Formuláře

Formuláře jsou k dispozici v kanceláři školy.

bottom of page